หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
   
ได้รับการบอกเล่ามาจากอดีตกำนันตำบลท่าโพธิ์ คือ นายเกรียง นุชท่าโพธิ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ชาวบ้านได้ให้ความเคารพ และนับถือเป็นอย่างมาก กำนันเกรียงได้เล่าประวัติของหมู่บ้านให้ฟังว่า สมัยก่อนนั้นการคมนาคมทางรถยังไม่มี ต้องอาศัย การคมนาคมทางเรือแทน ซึ่งแล่นตามแม่น้ำน่าน เป็นแม่น้ำสายหลักของการคมนาคม ดังนั้นการที่จะเรียกว่าท่าเรือ และใช้สัญลักษณ์ ของท่าน้ำเป็นหลักบ้านท่าโพธิ์
จะมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงที่ท่าเรือ คนที่ท่าเรือและคนที่ผ่านมาแถวนี้จึงเรียกว่า ท่าโพธิ์ และเรียกบ้านแถวนั้นว่าบ้านท่าโพธิ์ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาจากที่อื่นไม่ได้มีประชากรที่บ้านท่าโพธิ์อย่างเดียว ซึ่งได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านท่าโพธิ์ จำนวนหนึ่งและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันเมื่อมีผู้คนเริ่มมากขึ้นจึงทำให้มีการปรับปรุงถนนหนทางบริเวณบ้านท่าโพธิ์ มากขึ้นเพื่อให้ติดต่อสื่อสารกับหมู่บ้านอื่นๆ และมีผู้คนจะเรียกบ้านท่าโพธิ์มาจนถึงปัจจุบัน 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ตั้งอยู่ เลขที่ 99/99 หมู่ 6 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากอำเภอเมืองพิษณุโลก ไปทางทิศใต้ ประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่โดยประมาณ 31,300 ไร่ หรือประมาณ 50.7 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 
 
 
 
 
   
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน แบ่งพื้นที่ ตำบลท่าโพธิ์ ออกเป็น 2 ส่วน ที่ราบสองฝั่งเกิดจากการตกตะกอน หรือการทับถมประกอบขึ้นเป็นคันดินธรรมชาติบริเวณ สองฟากลำน้ำน่านถัดจากคันดินธรรมชาติบริเวณ ชายฝั่งแม่น้ำออกไปจะเป็นที่ราบ น้ำท่วมโดยมีหนอง บึง หรือที่ลุ่มน้ำขังกระจายอยู่ทั่วไป ลักษณะดินตะกอนที่ทับถม มีทั้งดินร่วน ดินร่วนปนทรายแป้ง
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง จนถึงดินเหนียว ระดับความสูงของพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ จะลาดเอียงจากทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของตำบล ซึ่งมีความสูงประมาณ 40 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางลาดเอียดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทางทิศใต้ของตำบล ซึ่งมีระดับสูงประมาณ 33 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง อันเป็นบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำของตำบลท่าโพธิ์ ติดต่อกับเขตอำเภอบางระกำ ซึ่งอาจพิจารณาแบ่งรายละเอียดได้ 3 เขต คือ  
1. เขตคันดินธรรมชาติ ได้แก่สองฝั่งแม่น้ำน่าน ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนดินและอินทรียวัตถุต่าง ๆ ที่แม่น้ำพัดพามา ทับถมกัน 
2. เขตที่ราบน้ำท่วม ได้แก่บริเวณที่อยู่ถัดจากเขตหมู่บ้าน หรือห่างจากแม่น้ำน่านออกไปทั้งสองฝั่งมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ในฤดูฝนหรือน้ำหลากจะมีน้ำท่วมขังเป็นประจำเป็นพื้นที่ี่
ที่เหมาะสำหรับการทำนามากกว่าการเพราะปลูกพืชชนิดอื่น ๆ 
3. หนอง บึง หรือที่ลุ่มน้ำขัง ในบริเวณที่ราบน้ำท่วมที่กล่าวถึงมาแล้วนั้น จะมีพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นหนองบึงแทรกปนอยู่หลายแห่ง เช่นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบลท่าโพธิ์มีลึก ทุ่งโศกา ส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็มี หนองอ้อ คลองหนองเหล็ก บึงจาน หนองหลวง เป็นต้น หนองบึงดังกล่าวจะมีน้ำท่วมขังอยู่เกือบตลอดปี จึงเป็นแหล่งรองรับน้ำธรรมชาติและแหล่งสัตว์น้ำ ที่สำคัญในอดีต ปัจจุบันนี้ที่เหล่านี้จะเป็นแหล่งตื้นเขิน บางส่วนก็มีหน่วยงานทางราชการน้ำไปใช้ประโยชน์ อาทิเช่น ทุ่งหนองอ้อเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทุ่งโศกาเป็นที่ตั้งค่ายพระยาจักรี เป็นต้น นอกจากการใช้พื้นที่ในลักษณะดังกล่าวแล้ว การขุดคลองระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ชลประทานและการก่อสร้างทางหลวงผ่านพื้นที่ทำให้ระบบนิเวศของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากมาย 
 
   
ภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลท่าโพธิ์เป็นอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
     
อาชีพประชากร
การเกษตร
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา อาชีพรองลงมาได้แก่ค้าขายและการประมง ตำบลท่าโพธิ์มีพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 15,369 ไร่ 
การประมง
 
การทำประมงส่วนใหญ่เลี้ยงในบ่อดิน
การปศุสัตว์
 
การเลี้ยงสัตว์ตำบลท่าโพธิ์ส่วนใหญ่ เลี้ยงไว้รับประทาน ที่เหลือจึงจำหน่าย สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ ไก่ เป็ด สุกร โค และกระบือ 
 
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 25,223 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 9,994 คน คิดเป็นร้อยละ 36.92

หญิง จำนวน 15,229 คน คิดเป็นร้อยละ 60.38
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 8,815 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 498 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านวังส้มซ่า 363 425 788 284  
2   บ้านวังส้มซ่า 547 594 1,141 424
  3   บ้านวังวน 717 740 1,457 606  
4   บ้านคลองคู 284 308 592 201
  5   บ้านยาง 533 559 1,092 481  
6   บ้านยางเอน 583 664 1,247 517
  7   บ้านท่าโพธิ์ 1,234 1,467 2,701 4,194
  8   บ้านแขก 810 954 1,764 1,456
  9   บ้านคลองหนองเหล็ก 4,403 8,984 13,387 282  
  10   บ้านหัวกระทิง 294 309 603 213
  11   บ้านในไร่ 226 225 451 157  
      รวม 9,994 15,229 25,223 8,815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10