หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทัวไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ พ.ศ.2562 งวดที่ 4ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5574 ลว 9 ก.ย. 62 [ 9 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 115 
 
แจ้งโอนจัดสรรงประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5553 ลว 6 ก.ย. 62 [ 9 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 84 
 
โครงการประกวดรูปแบบการจัดการถังขยะเปียกรวมของ อปท. จังหวัดพิษณุโลก ปี งปม. 62  [ 6 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 59 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5515 ลง 5 ก.ย. 62 [ 6 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 269 
 
การยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2563  [ 6 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 192 
 
แจ้งประมาณราคารก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5548 ลว 6 ก.ย. 62 [ 6 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 41 
 
การโอนจัดสรร งปม. พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน การถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4  [ 5 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 97 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.การจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจำเดือร สิงหาคม 2562  [ 5 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 132 
 
การติดตาม/เร่งรัด การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกินของ อปท.  [ 5 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 77 
 
ขอซักซ้อมการมอบอำนาจ เจ้าท่า ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ [ 4 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 93 
 
การตรวจสอบรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5495 ลว 4 ก.ย. 62 [ 4 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 358 
 
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร [ 4 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 78 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 25-33  [ 4 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 67 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทพัฒนาสมรรถนะการยริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร อปท.  [ 4 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 98 
 
แจ้งเลื่อนการขอเชิญเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7ฯ ที่ พล 0023.3/ว 5469 ลว 3 ก.ย. 62 [ 4 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 53 
 
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5464 ลว 3 ก.ย. 62 [ 4 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 91 
 
การสำรวจการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 3 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 60 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  [ 3 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 207 
 
แจ้งขยายเวลาการนำเข้าข้อมูลกำลังพลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 663 ลว 3 ก.ย. 62 [ 3 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
 
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ พล 0023.3/ว 5479 ลว 3 ก.ย. 62 [ 3 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 407
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10