หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนโรคพิษสุนัขป้าในสัตว์ สำหรับ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 92 ลว 11 ก.พ. 63 [ 11 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 118 
 
แจ้งซัึกซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยะฐานะให้สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 11 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 106 
 
แจ้งขอความอนุเคราะห์ให้ อปท.ตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูลของข้าราชการ 17 ก.พ. 63 ที่ พล 0023.2/ว 87 ลงวันที่ 7 ก.พ. 63 [ 7 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 282 
 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมพาหะนำโรคสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ที่ พล 0023.3/ว 927 ลว 7 ก.พ. 63 [ 7 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 109 
 
การจัดทำรายงานสำรวจทรัพย์สินของ อปท. เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินฯ ที่ พล 0023.5/ว 88 ลว. 7 ม.ค. 63 [ 7 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 145 
 
การติดตาม/เร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนเฉะกิจของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 882 ลงวันที่ 6 ก.พ. 63  [ 6 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 144 
 
การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 84 ลว 6 ก.พ. 63 [ 6 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 49 
 
ขอขยายระยะเวลาเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียบตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว82 ลว 6 ก.พ. 63 [ 6 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 79 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 884 ลว 6 ก.พ. 63 [ 6 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 78 
 
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 880 ลว 5 ก.พ. 63 [ 5 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 84 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 841 ลว 5 ก.พ. 63 [ 5 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 197 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 843 ลว 5 ก.พ. 63 [ 5 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 174 
 
พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 442 ลว 5 ก.พ. 63 [ 5 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 149 
 
การสำรวจข้อมูลการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 80 ลว 5 ก.พ. 63 [ 5 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 121 
 
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 79 ลว 4 ก.พ. 63 [ 5 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 121 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2562 ที่ พล 0023.5/ว 845 ลว. 5 ก.พ. 63 [ 5 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 208 
 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 796 ลว 3 ก.พ. 63 [ 4 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 57 
 
แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผน พัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 799 ลว 3 ก.พ. 63 [ 4 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 133 
 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 798 ลว 3 ก.พ. 63 [ 4 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 82 
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 ที่ พล 0023.3/ว 825 ลว 4 ก.พ. 63 [ 4 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 95 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 436
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10