หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 805 ลว 4 ก.พ. 63 [ 4 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 141 
 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมหลัก \\\"จัดตั้งโรงเรือนคัดแยกขยะและรับซื้อขยะ \\\"ร้านขยะทองคำ\\\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 809 ลว 4 ก.พ. 63 [ 4 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 65 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 804 ลว 4 ก.พ. 63 [ 4 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 117 
 
การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 803 ลว 4 ก.พ. 63 [ 4 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 129 
 
สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 808 ลว 4 ก.พ. 63 [ 4 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 53 
 
แต่งตั้งประธานอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการและประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พล 0023.2/ว786 ลว 3 ก.พ. 62 [ 3 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 71 
 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษระค่า ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปดภค ที่ พล 0023.5/ว776 ลงวันที่ 3 ก.พ. 63 [ 3 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 120 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กดทรอนิค (e-GP) ประจำปี 2563 รุ้นที่ 21-25 ที่ พล 0023.5/ว783 ลงวันที่ 3 ก.พ. 63 [ 3 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 82 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/1810 ลว. 3 ก.พ. 63 [ 3 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 86 
 
ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 780 ลว. 3 ก.พ. 63 [ 3 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 78 
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 และ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ที่ พล 0023.2/ว729 ลว 31 ม.ค. 63 [ 3 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 91 
 
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 779 ลว 3 ก.ย. 63 [ 3 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 99 
 
แต่งตั้งประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์เทศบาล ที่ พล 0023.2/ว787 ลว 3 ก.พ. 62 [ 3 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 37 
 
ขอให้รวบรวมแผนงานโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว70 ลว 31 ม.ค. 63 [ 31 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 201 
 
การรายงานสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 73 ลว 31 ม.ค. 63  [ 31 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 131 
 
การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 751 ลว 31 ม.ค. 63 [ 31 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 50 
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 102 
 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนตร์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขอนุญาตในการนำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 83 
 
เผยแพร่ขอความอนุเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 31 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 101 
 
แจ้ง อปท.ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 066 ลว 31 ม.ค. 63  [ 31 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 91 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 436
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10