หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 


 
ประชุมสภา อบต.ท่าโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ได้ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาญัตติต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
1.2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
1.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์            
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565  

ระเบียบวาระที่ 3   กระทู้ถาม
3.1 ส.อบต. ม.9 เสนอกระทู้ถามต่อนายก อบต.ท่าโพธิ์ ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำจากซอยบ้านนางสัมฤทธิ์ อินภู่ หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์
2. โครงการถนนลูกรัง สายบ้านนางเฉลียว วันทอง หมู่ที่ 9 ต.ท่าโพธิ์
3. ถนนในเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองหนองเหล็ก เกิดความชำรุดเสียหาย

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณีตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ งบประมาณ 64,800 บาท
5.3  เรื่องการพิจารณาขอความเห็นชอบจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
5.4 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสี กองช่าง
5.5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าโพธิ์

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่น ๆ
6.1 เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
6.2 เรื่องการพิจารณาชะลอโครงการต้นเพื่อให้การดำเนินการไม่ทับซ้อนกับงานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล กองช่าง
    
     ทั้งนี้ในการประชุมได้เชิญคณะผู้บริหาร อบต.ท่าโพธิ์ นำโดยนายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ปลัด อบต.  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับญัตติการประชุม

---------------------------------
งานกิจการสภา อบต.ท่าโพธิ์
สำนักปลัด อบต.
----------------------------------

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2566 เวลา 10.06 น. โดย คุณ สุจินันท์

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10