หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
  
ประกาศ อบต.ท่าโพธิ์ เรื่อง ห้ามตั้งวางสิ่งของหรือจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
 

ประกาศ อบต.ท่าโพธิ์  เรื่อง ห้ามตั้งวางสิ่งของหรือจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จะดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งพบการฝ่าฝืนตั้งวางสิ่งของและจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ บนทางเดินเท้า และ ถนนสาธารณะโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร มีลักษระเป็นการกีดขวางการใช้ทางเดินเท้าและกีดขวางทางจราจรสำหรับให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ประชาชนใช้เพื่อการสัญจรด้วยความสะดวกและปลอดภัยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุทางจราจร และเป็นสาเหตุการเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดผลกระทบด้านการรักษาความสะอาด เกิดความไม่เหมาะสมทางทัศนียภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย ตามมาตรา 12  มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19  มาตรา 20 และมาตรา 21  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
      เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 และบรรเทาการเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ป้องกันการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุทางจราจรต่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและประชาชนจึงขอประกาศแจ้งให้ผู้ซึ่งฝ่าฝืนตั้งวางสิ่งของหรือจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ หรือประกอบกิจกรรมอื่นที่มีลักษระเป็นการฝ่าฝืน ตามมาตรา 12  มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19  มาตรา 20 และมาตรา 21  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  บริเวณพื้นที่ทางเดินเท้าและบนถนนสาธารณะโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ยุติการจำหน่ายสินค้าหรือยุติการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาาย ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใด โดยทันที และให้เจ้าของทรัพย์สิน อันได้แก่ วัตถุใดๆ ที่ตั้ง วาง กอง หรือทิ้งไว้ บนทางเดินเท้าหรือบนถนนสาธารณะ เก็บหรือขนย้ายวัตถุดังกล่าวออกไปจากพื้นที่ทางเดินเท้าหรือถนนสาธารณะดังกล่าวด้วย โดยให้ดำเนินการเก็บหรือขนย้ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
      หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ย่อมเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ตามกรณีแห่งการกระทำความผิด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
       ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566
            (นายเฉลิมชัย  บัวทอง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์


--------------------
งานบริหารทั่วไป
สำนักปลัด อบต.
---------------------

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2566 เวลา 15.32 น. โดย คุณ สุจินันท์

ผู้เข้าชม 122 ท่าน

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10