หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)  13 ก.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  24 ส.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  24 ส.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  11 ส.ค. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558(ฉบับที่ 29)  10 ส.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร   9 ส.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  29 ก.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ หมู่ 10  29 ก.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราบการ พ.ศ. 2540   9 ก.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564  9 ก.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน   26 ส.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต  25 ส.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านทุจรติคอร์รัปชั่นภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  24 ส.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  20 ส.ค. 2564 151
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   9 ส.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับโอน/ย้าย 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา   3 ส.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   29 ก.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี   29 ก.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิค-19)  23 ก.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น  16 ก.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1   2 ก.ค. 2564 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์   28 มิ.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564  22 มิ.ย. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ควมรู้เรื่องยาเสพติด   21 มิ.ย. 2564 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  7 พ.ค. 2564 36
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-534-6932
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10