หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแจกจ่ายอาหารและการให้การช่วยเหลือประชาชน ในช่วยสถานการณ์โควิค 2019   24 เม.ย. 2563 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ในการให้บริหารประชาชน รองรับสถานการณ์โควิค 2019  24 เม.ย. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสำรวจข้อมูลร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  21 เม.ย. 2563 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   มีข่าวดีมาบอก ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ วันที่ 20-22 เม.ย.2563 นี้ จ.พิษณุโลก จะจัดบริการช่วย ประชาชนลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท ทั้งที่ตกค้างลงระบบไม่ได้และที่ต้องการอุธรณ์ ได้ที่ องค์การส่วนตำบลท่าโพธิ์ ตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น. เป็นต้นไป.  20 เม.ย. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอบัตรผ่านออนไลน์ บัตรอนุญาตผ่านด่านภายในจังหวัดพิษณุโลก (บัตรสีชมพู)  17 เม.ย. 2563 1541
ข่าวประชาสัมพันธ์   แถลงกาารณ์ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา(2019)  7 เม.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การตั้งด่านตรวจหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  7 เม.ย. 2563 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการดำเนินการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก  1 เม.ย. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร้านสะดวกซื้อในจังหวัดพิษณุโลก เปิด-ปิด เป็นเวลาค่ะ   28 มี.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวเพิ่มเติม  28 มี.ค. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   แถลงการณ์ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยนเรศวร  27 มี.ค. 2563 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  6 ก.ย. 2562 117
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ห้ามทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ  4 ก.ค. 2562 156
ข่าวประชาสัมพันธ์   โควิด-19 : เว็บไซต์ไทยชนะ  22 พ.ค. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ท่าโพธิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  20 พ.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ท่าโพธิ์ เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน ด้านการดำรงขีพ จากมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019(DOVID-19)  1 พ.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ท่าโพธิ์ เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน ด้านการดำรงขีพ จากมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019(DOVID-19)  1 พ.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโววิค-19   28 เม.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  28 เม.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโน 2019 (COVID-19)  28 เม.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  23 มี.ค. 2563 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุดสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัสลาสต์ในตัวหรับการให้แสงสว่างทั่วไปฯ  17 มี.ค. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจตนารมณ์และความตั้งใจในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563   5 ก.พ. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  25 ธ.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  13 ก.ย. 2562 726
  (1)     2      3