หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือขนย้ายยางรถยนต์และจัดการขยะบริเวณ หรือร้านค้า ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย    4 ก.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ห้ามทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ   4 ก.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก    1 ก.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าโพธิ์    28 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์   27 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม   27 มิ.ย. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการท้องถิ่นปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562   24 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ    20 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ   19 มิ.ย. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   19 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล   6 มิ.ย. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ท่าโพธิ์ เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล   6 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (สำหรับผู้มาติดต่อราชการ)    10 พ.ค. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการขอรับบริการ-ตาม พ.ร.บ.คู่มือประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2562   7 ก.พ. 2562 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กาหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562    1 ก.พ. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   30 ม.ค. 2562 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ   30 ม.ค. 2562 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง   30 ม.ค. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวัน เวลา ยื่นค าขอลงทะเบียน ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง   30 ม.ค. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   13 ธ.ค. 2561 100
  (1)     2