หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำ การเกษตร
ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
         
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลท่าโพธิ์ ประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตตำบลท่าโพธิ์ ดังนี้

วัด จำนวน 4 แห่ง

ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง
 
         
การศึกษา

มหาวิทยาลัย จำนวน 1 แห่ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
     
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง
 
โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหนองเหล็ก
 
โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังวน
 
โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเอน
 
โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังส้มซ่า
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้งวารี
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
ขยายโอกาสโรงเรียนวัดยางเอน
 
 
โรงเรียนวัดสะกัดน้ำมัน
 
ข้อมูลจากกองการศึกษาฯ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559