หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายณัฐพล ภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : -
นางภัทรภร สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-1280841
นายเจษฎากร โทจำปา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 082-8817301
นางกุลิสรา จักรพัชรกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 092-2195445
นางพฤษภา สิงห์ธนะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 083-9510294
นายสมภพ ขวัญเงิน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 086-2109691
นายกานต์ คำทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวชลิดา สืบสายอ่อน
ปลัด อบต.ท่าโพธิ์
โทร : 081-4747300