หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ยินดีต้อนรับครับ
 
 
 


 
นางสาวชลิดา สืบสายอ่อน
ปลัด อบต.ท่าโพธิ์


 
นายสมชาย เขียวทับทิม
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 


 
นายสมชาย เขียวทับทิม
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นางเสาวลักษณ์ อินทุยศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวคนึง เพ็งเมืองนนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางทวี นาคเจือทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายประเสริฐ กาฝาก
นิติกรปฎิบัติการ


นางสาวบุญทิพย์ เกตุปาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุจินันท์ รื่นชดกุลนิษฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน