หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา
 
 
 
 
 
 

การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง

การพัฒนาระบบขนส่ง การจราจร และการผังเมือง

การพัฒนาระบบไฟฟ้าและประปาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง

การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ
 
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและ เป็นมาตรฐาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

การให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนในทุกรูปแบบ 
 
 
 

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และการว่างงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร และระบบชลประทาน
 
 
 

การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะ และสถานบริการ ต่าง ๆ

การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลพิษ ภัยธรรมชาติ และการ จัดการสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับ และการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-674-3478,
081-534-6932
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10