หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ
 
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีและได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม
 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี
 
ชุมชนเข้มแข็ง
 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 
อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี